Spotkanie ws. Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Kraków
niedziela, Wrzesień 15, 2013

W dniu 15 września 2013r. odbyło się kolejne robocze spotkanie polskiego i słowackiego Komitetu Aplikacyjnego, podczas którego omawiliśmy nasze wspólne działania zmierzające do opracowania wniosku aplikacyjnego miasta Krakowa, który zgodnie z procedurą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego powinnien zostać złożony do 14 marca 2014r.

Na spotkaniu została także podpisana „Umowa o Ustanowieniu wspólnego Komitetu Koordynacyjnego ds. Procedury Przetargowej” przez Prezesów (Andrzej Kraśnicki i Frantisek Chmelar) oraz sekretarzy generalnych (Adam Krzesiński i Josef Liba) polskiego i słowackiego komitetu olimpijskiego. Dokument ten stanowi kontynuację listu intencyjnego podpisanego w Krakowie 22 października 2012 r. oraz Umowy o Współpracy obu Komitetów zawartej w dniu 9 marca br. w Bratysławie.

W dokumencie strony potwierdziły wolę dalszego wspierania miasta Krakowa w jego staraniach o powierzenie mu roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijksich w 2022 roku. Komitety zobowiązały się w szczególności m.in. do: stałego monitorowania przebiegu procesu aplikacji, sposobu przygotowywania niezbędnej dokumentacji dla MKOl (w tym jej pełnej zgodności z zapisami Karty Olimpijskiej oraz ustalonymi przez MKOl procedurami aplikacji. W skład wspólnego Komitetu Koordynacyjnego (który ma się spotykać nie rzadziej niż raz na kwartał) mają wejść przedstawiciele obu narodowych komitetów olimpijskich.