Konferencja prasowa dotycząca przygotowania projektu ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
Warszawa
wtorek, Marzec 16, 2021

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa w sprawie przygotowanego przeze mnie projektu ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 
Z tematem wychowywania niepełnosprawnego dziecka nieustannie zapoznaje się od 5 lat. Przekonałam się na własnej skórze, jak trudno jest walczyć z przeciwnościami losu każdego dnia. Problemy opiekunów osób z niepełnosprawnościami są dla mnie bliskie, dlatego po wielu rozmowach z innymi opiekunami postanowiłam wprowadzić w Sejmie długo wyczekiwane zmiany ustawowe.
Spraw i potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami jest bardzo wiele i wszystkie są bardzo istotne, ale najbardziej pilna jest realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego:
- K 38/13 prowadzący do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami,
- SK 2/17 uprawniający do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego osób na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.”
Projektowane zmiany:
W celu realizacji wyroku TK K 38/13  proponuje się wprowadzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych rozwiązania stanowiącego, że wszystkim osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwać będzie jedno świadczenie opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z wyrokiem TK SK 2/17 proponuje się przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które pobierają:
-
emeryturę,
- rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka,
- rentę socjalną,
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
-  zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Osobom tym, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać w pełnej kwocie, o ile zawieszą pobieranie środków z innych tytułów na czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

 Wprowadza się również definicję opiekuna faktycznego tak, aby obejmowała nie tylko przyszłych rodziców adopcyjnych, ale również rodzinę – krewnych i powinowatych do 2 stopnia pozostających we wspólnym gospodarstwie - czyli osoby rzeczywiście zajmujące się niepełnosprawnym i nie ograniczała możliwości korzystania ze świadczenia wyłącznie w stosunku do osób opiekujących się małoletnimi.