Projekt ustawy o świadczeniu pielęgnacyjnym dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

data rozpoczęcia sprawy: 

16 Marzec, 2021

miejsce: 

Warszawa

TAGI: 

Projekt dotyczący realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. 
Projekt usz wyroki TK o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.pdf
Projektowane zmiany:
W celu realizacji wyroku TK K 38/13  proponuje się wprowadzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych rozwiązania stanowiącego, że wszystkim osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwać będzie jedno świadczenie opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z wyrokiem TK SK 2/17 proponuje się przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które pobierają:
-
emeryturę,
- rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka,
- rentę socjalną,
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
-  zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Osobom tym, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać w pełnej kwocie, o ile zawieszą pobieranie środków z innych tytułów na czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

 Wprowadza się również definicję opiekuna faktycznego tak, aby obejmowała nie tylko przyszłych rodziców adopcyjnych, ale również rodzinę – krewnych i powinowatych do 2 stopnia pozostających we wspólnym gospodarstwie - czyli osoby rzeczywiście zajmujące się niepełnosprawnym i nie ograniczała możliwości korzystania ze świadczenia wyłącznie w stosunku do osób opiekujących się małoletnimi.