DEREGULACJA

data rozpoczęcia sprawy: 

1 Marzec, 2012

TAGI: 

Na początku marca 2012 na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, którego celem jest ułatwienie dostępu obywateli do 49 profesji. Na liście znalazły się między innymi takie zawody jak: przewodnicy turystyczni, instruktor sportu, trener klasy II, trener klasy I oraz mistrzowskiej. W obecnie obowiązującej ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. znajdują się następujące zapisy dotyczące zawodu instruktora i trenera

1) Art. 41 otrzymuje brzmienie: „Art. 41. 1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor w rozumieniu ustawy.
2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust. 1 przekazywani aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.
3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: 1) ukończyła 18 lat; 2) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu; 4) nie była karana za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy”. 2) uchyla się art. 42