Bieżące sprawy

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 26 października odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podkreślił, że celem Polski w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest uzyskanie średniej płatności unijnej na jeden hektar w wysokości 265 euro.

Mówiąc o rozwoju rolnictwa w ostatnich latach, minister podkreślił, że żaden dział gospodarki nie ma tak dużej nadwyżki w handlu międzynarodowym jak rolnictwo. - Nasz kraj jest m.in. największym w Europie, a trzecim na świecie producentem jabłek, drugim w UE producentem żyta i trzecim unijnym producentem cukru - powiedział minister.

Stanisław Kalemba przypomniał, że w latach 2007-2011 produkcja polskiego rolnictwa wzrosła o 21 proc. Stało się tak dzięki m.in. 55 tys. projektów inwestycyjnych zrealizowanych w tym dziale gospodarki.

Dalszemu rozwojowi produkcji rolniczej służyć będzie sprzedaż rolnikom gruntów z zasobów państwowych. Minister zapowiedział, że w tym roku sprzedanych zostanie ok. 120 tys. ha.

 

Materiały z konferencji Ministra Spraw Wewnetrznych Jacka Cichockiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka

W dniu 22 października 2012r. odbyą się konferencja prasowa Ministra Spraw Wewnetrznych Jacka Cichockiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Pan Minister Spraw Wewnętrzych zwrócił uwagę na doświadczenie zdobyte przy organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Przedstawił także trzy priorytety realizowane przez MSW:

· nowa polityka migracyjna,

· nowe rozwiązania w zakresie poszukiwań osób zaginionych,

· reforma zwolnień lekarskich służb mundurowych

Z kolei Szef resortu obrony przestawił zrealizowane priorytety, które obejmują m.in.: przyznanie wszystkim żołnierzom podwyżki, podniesienie najlepszym żołnierzom dodatku motywacyjnego, wprowadzenie ustawy o weteranach oraz uregulowanie kwestii zadośćuczynień dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. Siemoniak przypomniał, że od 1 stycznia przyszłego roku, nowo przyjmowani funkcjonariusze służb mundurowych będą podlegali nowym zasadom emerytalnym: minimalny wiek - 55 lat, minimalny staż pracy - 25 lat.

Minister obrony narodowej podkreślił, że radykalnej przebudowie uległ segment, który w resorcie jest związany z kontrolą bezpieczeństwa lotów. Zgodnie z wnioskami rządu do prezydenta następuje istotne zmniejszenie polskiego kontyngentu w Afganistanie, ponieważ misja przekształca się w szkoleniową i stabilizacyjną, a od października przyszłego roku w szkoleniową. Ponadto zapewnił, że w roku 2014 misja się zakończy.

plik: 

Założenia programu "Inwestycje Polskie"

Minister finansów Jacek Rostowski oraz minister skarbu Mikołaj Budzanowski omówili źródła finansowania propozycji przedstawionych przez premiera w tzw. II expose oraz przedstawili założenia programu „Inwestycje Polskie”.

Duże projekty infrastrukturalne, gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mechanizm działania programu „Inwestycje Polskie” - wyliczenia tych przedsięwzięć przedstawili ministrowie finansów i skarbu, Jacek Rostowski i Mikołaj Budzanowski. - Nasza wizja oparta jest na środkach z UE, aktywizacji aktywów spółek Skarbu Państwa, pieniądzach samorządowych oraz środkach sektora prywatnego i zagranicznego - zaznaczył minister Jacek Rostowski.

plik: 

Efekty reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Pakiet ustaw reformujących naukę wszedł w życie w październiku 2010r. Reforma szkolnictwa wyższego obowiązuje od 1 października 2011, ale część jej zapisów weszła w życie dopiero 2012r.

Reforma mimo tak krótkiego czasu, przyniosła już pozytywne zauważalne efekty:

1. Karta praw studenta

2. Wzmocniona oferta finansowa dla utalentowanych studentów – poza stypendiami za wyniki i osiągnięcia naukowe – trzy nowe strumienie finansowe

3. Kredyt studencki bardziej dostępny

4. Uczelnia lepiej przygotowuje do zawodowego startu – lepiej dostosowana oferta studiów, uwzględniająca zapotrzebowanie rynku.

plik: 

Strony