Bieżące sprawy

Zmiany w prawie zamówień publicznych

W zeszłym tygodniu na posiedzeniu sejmu zostały przegłosowane zmiany w prawie zamówień publicznych wg. projektu klubu  PO, autorstwa Marii Janyska i Adama Szejnfelda.

Dzięki tym zmianom żegnamy się z wieloma mankamentami dotychczasowej praktyki w zamówieniach publicznych, m.in.:

 - dyktatem najniższej ceny - teraz cena jako jedyne kryterium będzie mogła być stosowana tylko wobec przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach, z zastrzeżeniem jednak wykazania przez jednostki sektora finansów publicznych, w załączniku do protokołu postepowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia;

- rażąco niską ceną - zamawiający ma wyjaśniać cenę niższą o 30% od wartości kosztorysowej albo od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, przy czym koszty pracy przyjęte do analizy nie mogę być niższe niż wynikające z najniższego wynagrodzenia; ponadto przenosi się ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, na wykonawcę;

-  pozornym a nawet fałszywym udostępnianiem potencjału - wprowadzamy instytucję solidarnej odpowiedzialności z tytułu nieudostępnienia potencjału;

-  zatrzymywaniem wadium wobec wszystkich podmiotów rezygnujących z ubiegania się o zamówienie i nie uzupełniających w związku z tym niektórych dokumentów - pozostaje tylko przypadek, w którym  nie uzupełnia się dokumentów na wezwanie zamawiającego w ofercie, która byłaby wybrana,

-  z nadużywaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wobec danych, które powinny być jawne w ubieganiu się o zamówienie - od teraz jeśli oferent zastrzeże dane jako nie podlegające ujawnieniu z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa będzie jednocześnie musiał wykazać, iż̇ faktycznie stanowią̨ one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyli że je skutecznie chroni;

W uchwalonych zmianach wychodzimy naprzeciw wielu oczekiwanym rozwiązaniom, zarówno przez rynek zamówień, jak i rynek pracy, tj. wprowadzamy m.in.:

-    możliwość wymagania przez zamawiającego zatrudniania na umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówień na roboty budowlane lub usługi, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności;  zamawiający będzie musiał wykazać je w SIWZ,

-    waloryzację wartości zamówienia w umowach powyżej 12 m-cy  - w umowach  zawieranych na okres dłuższy niż̇ 12 miesięcy należy zapisać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą̨ miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę̨;

-      przepis przejściowy umożliwiający stronom umowy wystąpienie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w umowach długoterminowych ( powyżej 12 miesięcy), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zmian, w przypadkach zmian danin publicznych, o których mowa w akapicie poprzedzającym;

-    mechanizm  przygotowywania, udostępniania i aktualizacji Dobrych Praktyk, czyli wzorcowych dokumentów w zamówieniach - wprowadzamy w tym zakresie nowy obowiązek dla Prezesa UZP;

-   uproszczenie  procesów zamówień w zakresie tzw. usług niepriorytetowych, poniżej progów unijnych;

Źródło: poseł Maria Małgorzata Janyska

 

Podsumowanie sezonu turystycznego 2013

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało prezentację dotyczącą podsumowania Sezonu Turystycznego 2013 w Polsce. W materiale znajduje się najważniejsze dane dotyczące ruchu turystycznego. Dodatkowo można w przedstawionych informacjach zauwazyć, że działania związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM przełożyły się na wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku otrzymania przez miasto kraków prawa do organizacji Zimowych igrzysk Olimpijskich w 2022r.

plik: 

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r wraz z niektórymi innymi ustawami, które zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentacja przedstawiające "nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" opracowana przez Sekretarza Stanu pana Stanisława Gawłowskiego.

plik: 

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 26 października odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podkreślił, że celem Polski w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest uzyskanie średniej płatności unijnej na jeden hektar w wysokości 265 euro.

Mówiąc o rozwoju rolnictwa w ostatnich latach, minister podkreślił, że żaden dział gospodarki nie ma tak dużej nadwyżki w handlu międzynarodowym jak rolnictwo. - Nasz kraj jest m.in. największym w Europie, a trzecim na świecie producentem jabłek, drugim w UE producentem żyta i trzecim unijnym producentem cukru - powiedział minister.

Stanisław Kalemba przypomniał, że w latach 2007-2011 produkcja polskiego rolnictwa wzrosła o 21 proc. Stało się tak dzięki m.in. 55 tys. projektów inwestycyjnych zrealizowanych w tym dziale gospodarki.

Dalszemu rozwojowi produkcji rolniczej służyć będzie sprzedaż rolnikom gruntów z zasobów państwowych. Minister zapowiedział, że w tym roku sprzedanych zostanie ok. 120 tys. ha.

 

Materiały z konferencji Ministra Spraw Wewnetrznych Jacka Cichockiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka

W dniu 22 października 2012r. odbyą się konferencja prasowa Ministra Spraw Wewnetrznych Jacka Cichockiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Pan Minister Spraw Wewnętrzych zwrócił uwagę na doświadczenie zdobyte przy organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Przedstawił także trzy priorytety realizowane przez MSW:

· nowa polityka migracyjna,

· nowe rozwiązania w zakresie poszukiwań osób zaginionych,

· reforma zwolnień lekarskich służb mundurowych

Z kolei Szef resortu obrony przestawił zrealizowane priorytety, które obejmują m.in.: przyznanie wszystkim żołnierzom podwyżki, podniesienie najlepszym żołnierzom dodatku motywacyjnego, wprowadzenie ustawy o weteranach oraz uregulowanie kwestii zadośćuczynień dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. Siemoniak przypomniał, że od 1 stycznia przyszłego roku, nowo przyjmowani funkcjonariusze służb mundurowych będą podlegali nowym zasadom emerytalnym: minimalny wiek - 55 lat, minimalny staż pracy - 25 lat.

Minister obrony narodowej podkreślił, że radykalnej przebudowie uległ segment, który w resorcie jest związany z kontrolą bezpieczeństwa lotów. Zgodnie z wnioskami rządu do prezydenta następuje istotne zmniejszenie polskiego kontyngentu w Afganistanie, ponieważ misja przekształca się w szkoleniową i stabilizacyjną, a od października przyszłego roku w szkoleniową. Ponadto zapewnił, że w roku 2014 misja się zakończy.

plik: 

Strony